Algemene verkoopsvoorwaarden


-Voor eventuele geschillen zal alleen de Rechtbank van Gent bevoegd zijn.
-De goederen blijven tot na de volledige betaling eigendom van onze firma.
-Onze facturen zijn netto- contant, zonder korting betaalbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal een nalatigheidsinteresten worden toegepast van 12%, te rekenen vanaf die vervaldag, en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.Tevens zal de hoofdsom met 15 %, met een minimum van 50,00 €, ten titel van schadevergoeding, naast en boven de vernoemde intresten, zonder dat ook hier in gebreke dient te worden gesteld.

-Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen de 8 dagen ingediend worden.
-De goederen worden verzonden op risico van de bestemmeling zelfs wanneer ze franco verzonden worden.
-Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
-Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient uiteraard aan de wettelijke vereisten daartoe voldaan te zijn. Ter zake wordt conventioneel bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. 6 maanden beloopt vanaf de datum van levering, en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, of doorverkoop van het geleverde. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.

-In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

- De in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden de firma Crispyn niet strikt. Eventuele laattijdigheid kan dan ook geen aanleiding geven tot het inroepen van de ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
-Onze algemene voorwaarden primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden van de koper.
-De verantwoordelijkheid van de firma Crispyn tegenover de klant, om welke reden ook, is steeds beperkt tot maximaal de waarde van de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. De klant vrijwaart de firma Crispyn voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitgevoerde leveringen, waardoor dit bedongen maximum overschreden zou worden.In geen geval kan de firma Crispyn worden aangesproken tot vergoeding van schade die zich manifesteert als indirecte gevolgschade zoals onder meer verliezen, zakelijk verlies, inkomens-, winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens die verband houdt met of het gevolg is van de schorsing, beëindiging, storing of kwaliteit van de geleverde diensten/goederen.

De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door Firma Crispyn verwerkt in het kader van de offerte,  voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding of op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht.De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Firma Crispyn Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Meer informatie over de manier waarop Firma Crispyn persoonsgegevens verwerkt vindt u op crispyn.be /in ons algemeen beleid hieromtrent.  

DISCLAIMER WEBSITE.
Deze website is eigendom van Firma Crispyn BV Contactgegevens: Naam en adres onderneming:Firma Crispyn BV, Ambachtenlaan 3, 9990 Maldegem, België Tel: 003250715272E-mail : info at crispyn.be ondernemingsnummer: BE0422 925 641
Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming
De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt.Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Firma Crispyn op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen info at crispyn.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Firma Crispyn uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Firma Crispyn omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze websiteDoor de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden: AansprakelijkheidDe op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Firma Crispyn contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Crispyn.be en Cookies
Crispyn.be maakt gebruik van "cookies" om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina's slaan geen persoonlijke gegevens op. U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Crispyn of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Crispyn levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Crispyn de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Crispyn  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren jan at crispyn . be De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Crispyn geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Crispyn kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Crispyn  verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.


algemeen-beleid-gegevensverwerking-extern-crispyn.pdf
Openingsuren:

Ma 8u00 - 17u00
Di 8u00 - 17u00
Wo 8u00 - 17u00
Do 8u00 - 17u00
Vr 8u00 - 17u00
Za Op afspraak
Zo GeslotenMachines Crispyn
Ambachtenlaan 3
9990 Maldegem
België
+32 (0)50 71 52 72Logo Crispyn
© Crispyn . All Rights Reserved. Genoemde prijzen zijn excl. BTW - wijzigingen voorbehouden